Statut

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

            MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 

W  JAROSŁAWIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              SPIS TREŚCI:

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział II Cele i zadania Przedszkola

Rozdział III Organy Przedszkola i ich kompetencje

Rozdział IV Organizacja pracy Przedszkola

Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola 

Rozdział VI Rodzice i Wychowankowie

Rozdział VII Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 

Ilekroć w dalszej części niniejszego Statutu mówi się bez bliższego określenia o: 

1)        Przedszkolu – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu przy ul. Kraszewskiego 1,

2)        Statucie – należy przez to rozumieć Statut Miejskiego Przedszkola Nr 11 w Jarosławiu przy ul. Kraszewskiego 1. 

 

§ 2

  

1.      Przedszkole nosi nazwę: Miejskie Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu.

2.      Siedzibą Przedszkola jest Jarosław, ul. Kraszewskiego 1.

3.      Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miejska Jarosław, z siedzibą w Jarosławiu, Rynek 1. 

4.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

5.      Przedszkole:

1)   realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową  wychowania przedszkolnego, 

2)   zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, 

3)   przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 

4)   zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

 

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2.      Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

3.      W ramach zadań działalności edukacyjnej Przedszkole realizuje: 

1)        wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2)        tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3)        wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4)        zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiając im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5)        wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6)        wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7)        promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8)        przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w Przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9)        tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10)    tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11)    tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną możliwość  poznawania i badania elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 

12)    współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13)    kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w Przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14)    systematyczne uzupełnianie za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15)    systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16)    organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego, 

17)    tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

4.      Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1)      organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka, 

2)      dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3)      stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

4)      indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej i lekarza - odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka,  

5.      Wobec rodziców Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1)      pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2)      informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w Przedszkolu. 

6.      Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej Przedszkole udziela pomocy specjalistycznej psychologiczno-pedagogicznej.

7.      Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego. 

8.      Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1)      bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w takcie zajęć poza terenem Przedszkola,

2)      zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek,

3)      stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

4)      stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

9.      Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

10.  Do zadań Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci należy w szczególności:

1)      ustalanie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

2)      nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,

3)      opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagający rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka, 

4)      analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

11. Współpraca Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci powinna się skupiać na:

1)   udzielaniu pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianiu więzi emocjonalnej między rodzicami i dzieckiem, rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych  reakcji na te zachowania, 

2)   pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. 

 

§ 4

1.      Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do Przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

3.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, rehabilitanci.

4.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rehabilitacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2)   porad i konsultacji,

3)   zajęć rozwijających uzdolnienia. 

5.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6.      Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu zapewniają poradnie psychologicznopedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

§ 5

1.         Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez:

1)   prowadzenie zajęć w języku polskim,

2)   wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu,

3)   nauczanie religii (katecheza) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie; dzieci które nie uczestniczą w zajęciach katechezy mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

2.         Przedszkole może organizować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno-lokalowymi i organizacyjnymi.

3.         Przedszkole uwzględnia w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych rodzaj i stopień niepełnosprawności dziecka.

4.         Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele[1].

5.         Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem i jest za nie odpowiedzialny od momentu powierzenia go bezpośrednio przez rodzica lub opiekuna prawnego do chwili odebrania z Przedszkola.

6.         Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez:

a)    rodziców lub opiekunów prawnych,

b)   upoważnioną przez nich, na piśmie, osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo,

c)    (skreślony).[2]

6a. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.[3]

7.         Przebieg zajęć w Przedszkolu jest realizowany z uwzględnieniem zalecanych warunków realizacji podstawy programowej.

8.         Przebieg zajęć w Przedszkolu jest regulowany przez „Ramowy Rozkład Dnia” z uwzględnieniem zalecanych warunków realizacji podstawy programowej. 

9.         Dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze - leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające.

10.     Umożliwia się dzieciom codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe. 

11.     W trakcie wyjść dzieci poza teren Przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem poza teren Przedszkola.

12.     W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w Przedszkolu nauczyciel zobowiązany jest:

1)      udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe.

2)      powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka,

3)      niezwłocznie powiadomić dyrektora Przedszkola.

 

Rozdział III

  ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 6

Organami przedszkola są:

1)   Dyrektor Przedszkola,

2)   Rada pedagogiczna,

3)   Rada rodziców.

§ 7

1.  Dyrektor Przedszkola w szczególności:

1)        kieruje bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,

2)        jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decydując w szczególności w sprawach: 

a)      zatrudniania i zwalniania pracowników Przedszkola, 

b)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom

Przedszkola,

c)      zapewniania pracownikom Przedszkola właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d)      występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Przedszkola, 

3)        sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli, 

4)        sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza im warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

5)        przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących, 

6)        wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy, 

7)        dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje

administracyjną, księgową i gospodarczą obsługę Przedszkola,

8)        zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, jak również bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole, 

9)        organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

10)    opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, 

11)    przygotowuje arkusz organizacji Przedszkola, 

12)    współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, 

13)    organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

14)    współpracuje z organizacjami związkowymi,

15)    wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole. 

2.  Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczególnych, w tym: 

1)        wykonuje uchwały Rady Miasta Jarosławia w zakresie działalności Przedszkola, 

2)        współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,

3)        organizuje proces rekrutacji do Przedszkola w oparciu o odrębne przepisy. 

§ 8

1.      Rada pedagogiczna w szczególności: 

1)   zatwierdza plany pracy Przedszkola, 

2)   podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów w Przedszkolu,

3)   ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

4)   podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy wychowanków, 

5)   przygotowuje projekt statutu Przedszkola lub jego zmian, 

6)   ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola. 

2.      Rada pedagogiczna opiniuje: 

1)      organizację pracy Przedszkola, w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci, 

2)   projekt planu finansowego Przedszkola,

3)   propozycje dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4)   wnioski dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród i innych wyróżnień.  

3.      Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu. 

§ 9

1.      Rada rodziców Przedszkola jest organem Przedszkola stanowiącym reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. 

2.      Rada rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora i Rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola. 

3.      Rada rodziców Przedszkola w szczególności: 

1)   uchwala regulamin swojej działalności

2)   ustala zasady i zakres współpracy z innymi radami rodziców,

3)   opiniuje projekt planu finansowego składany przez dyrektora Przedszkola,

4)   opiniuje program i harmonogram poprawy i efektywności wychowania,

5)   uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Przedszkolu[4].

§ 10

 

1.        Działające w Przedszkolu organy wzajemnie informują się o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa, nie ingerując w swoje kompetencje. 

2.      Organy, o których mowa w ust. 1 współdziałają ze sobą poprzez wymianę informacji o działaniach i decyzjach. Poszczególne organy Przedszkola mogą zapraszać się wzajemnie na planowane i doraźne zebrania w celu wymiany poglądów. 

3.      Wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach organizuje dyrektor Przedszkola. 

4.      Celem stworzenia warunków do współdziałania, o którym mowa wyżej, dyrektor nie rzadziej niż raz na pół roku organizuje spotkania z przewodniczącym Rady rodziców i Rady pedagogicznej.    

5.      Sprawy sporne pomiędzy organami Przedszkola rozstrzygane są w zależności od rodzaju sporu przez: 

1)   spotkanie stron sporu mające na celu przedstawienie argumentów i wypracowanie wspólnego stanowiska,

2)   powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli zainteresowanych stron oraz mediatora uzgodnionego przez strony sporu.

6.      Ustalenia podjęte przez strony zapisane zostaną w formie porozumienia.   

 

 

Rozdział IV 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 11

1.      Przedszkole jest wielooddziałowe.

2.      Organizacja Przedszkola dostosowana jest do: 

1)        liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczbę oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,

2)        wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

3)        wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez Przedszkole. 

3.      Do realizacji celów statutowych Przedszkole wykorzystuje: 

1)        pięć sal do zajęć dydaktycznych,

2)        dwie sale do zajęć sensorycznych, 

3)        szatnie,

4)        pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.

4.      Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola. 

5.      W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:

1)        liczbę oddziałów,

2)        liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,

3)        czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów,

4)        liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

5)        liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,  

6)     imię i nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych   nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć, 

7)     tygodniowy wymiar godzin zajęć religii, 

8)     liczbę pracowników administracji i obsługi,  w tym pracowników zajmujących  stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych.  

 

§ 12

1.      Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. 

2.      Liczba dzieci w oddziale Przedszkola wynosi nie więcej niż 25.  

3.      Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

4.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.  

§ 13

1.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w Przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

1a. Przedszkole realizuje wewnątrz przedszkolny system doradztwa zawodowego poprzez systematyczne wdrażanie programu preorientacji zawodowej[5].

2.      Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym. 

§ 14

1.      Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców. 

2.      Ramowy rozkład dnia obejmuje:

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów dostosowany do wniosków rodziców,

2) pory posiłków,

3) na realizację podstawy programowej przeznacza się minimum pięć godzin dziennie do godz. 12.30. 

3.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

4.      Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia. 

 

§ 15

1.    Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych oddziałów lub poza terenem Przedszkola, ponadto: 

1)   rodzaj zajęć dodatkowych, w tym nauka języka obcego nowożytnego, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców,

2)   (skreślony)[6], 

3)   czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 min.

2.    Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:

1)   zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,

2)   zajęcia rewalidacji indywidualnej,

3)   zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, rehabilitacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.

3.    Organizacja oraz prowadzenie w/w zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 16

1.         Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący Przedszkole na wniosek dyrektora Przedszkola i Rady rodziców;

1)czas pracy Przedszkola trwa od godziny 6.30 do 16.30,

2)czas pracy Przedszkola w roku szkolnym trwa od 1 września do 31 sierpnia. 

2.         Dziecko uczęszczające do Przedszkola może korzystać z posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku. 

3.         Opłaty za posiłki ustala dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. 

4.         Burmistrz Miasta Jarosławia może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3: 

1)w przypadku szczególnie trudnej sytuacji rodziny,

2)w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

5.         Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat, w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określa odrębna uchwał Rady Miasta Jarosławia. 

6.         Opłaty, o których mowa w ust. 3 i 5 stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. 

Rozdział V

 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA  

§ 17

1.        Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami. 

2.        Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeks pracy. 

3.        Do zadań wszystkich pracowników Przedszkola należy w szczególności:

1)   sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2)   przestrzeganie czasu pracy ustalonego w Przedszkolu,

3)   przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku,

4)   przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów ppoż.,

5)   dbanie o dobro Przedszkola, chronienie jego mienia,

6)   przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

§ 18

1.         Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.

2.         Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.

3.         Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w Przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.

4.         Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistami.

5.         Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci. 

6.         Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

7.         Nauczyciele tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

1)        współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,

2)        wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej,

3)        organizowanie wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)        współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5)        opiniowanie przygotowanych w Przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

8.         Do zadań nauczycieli należy również:

1)        wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

2)        prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

3)        prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,

4)        współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologicznopedagogiczną, zdrowotna lub inną,

5)        planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

6)        dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomoc naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

7)        eliminowanie przyczyn niepowodzenia dzieci, 

8)        współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,

9)        prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie zobowiązującymi przepisami,  

10)    czynny udział w pracy rady pedagogicznej,

11)    inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

12)    poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

13)    współdziałania nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,

14)    otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu: 

a)      poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b)      ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

c)      włączenia ich w działalność Przedszkola,

15)    szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,

16)    korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy dyrektora, Rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

§ 19

1.         Do zadań pedagoga w Przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci,

2)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,

3)      udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,

4)      podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

5)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,

6)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7)      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,

8)      wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.         Do zadań logopedy w Przedszkolu należy w szczególności:

1)diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu  ustalenia stanu mowy dziecka,

2)prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

§ 20

1.         Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

1)      zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania dziecka,

2)      udzielają porad rodzicom dziecka w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

3)      organizują pomoc pedagogiczno-psychologiczną i inna specjalistyczną,

4)      uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w Przedszkolu.

2.         Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.

3.         Nauczyciel przygotowuje w formie pisemnej:

 

1)      plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału z wyprzedzeniem jednotygodniowym,

2)      dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,

3)      sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,

4)      scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.

 

4.         Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez: 

1)      wywiad z rodzicem i dzieckiem,

2)      kartę pracy indywidualnej,

3)      kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

5.         Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych na podstawie programowej wychowani przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w Przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela  lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego. 

6.         Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną.

7.         Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

1) we wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem Przedszkola, programem Przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (poszczególnych oddziałów przedszkolnych),

2)      w listopadzie rodzice zapoznawani są w formie pisemnej z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci, informacja zawiera opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających,

3)      w kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę. 

§ 21

1.    W Przedszkolu zatrudnia się w szczególności następujących pracowników: referent, księgowy, kucharz, konserwator, pomoc nauczyciela.

2.    Zadaniami pracowników Przedszkola, o których mowa w ust. 1 jest w szczególności zapewnienie sprawnego działania Przedszkola w zakresie finansowym, administracyjnym, zabezpieczenie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

Rozdział  VI 

RODZICE I WYCHOWANKOWIE

§ 22

1.        Rodzice mają prawo do:

1)        udziału w różnych formach spotkań oddziałowych tj. zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach i specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (według kalendarza imprez i uroczystości),

2)        konsultacji indywidualnych z wychowawcą,

3)        bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu oddziału,

4)        wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i Przedszkola.

2.        Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1)      przestrzeganie niniejszego statutu,

2)      respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

3)      zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

4)      terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,

5)      przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,

6)      niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w Przedszkolu,

7) przekazywanie istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, na przykład duszności, alergii i innych,

8) przyprowadzanie wyłącznie dziecka zdrowego, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz bez objawów chorobowych, takich jak: katar, kaszel, wymioty, gorączka, itp.,

9) wyrażenie zgody na mierzenie temperatury dziecku w trakcie trwania opieki,

10) przekazanie numeru telefonu szybkiego kontaktu oraz powiadamianie Dyrektora Przedszkola o każdorazowej zmianie numerów kontaktowych, adresie zamieszkania,

11) odbieranie telefonu od nauczyciela, pracownika przedszkola, w przypadku nagłej potrzeby kontaktu w celu odebrania pilnych informacji, a gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba w trybie natychmiastowym odebranie dziecka z przedszkola[7].

§ 23

1.         Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasady powszechnej dostępności. Przyjmowanie dzieci do Przedszkola odbywa się w trybie i na warunkach określonych odrębnymi przepisami. 

1a. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z sytuacji rodzinnej bądź predyspozycji rozwojowych dziecka, dopuszcza się możliwość przyjęcia do Przedszkola dziecka 2,5 letniego[8].

2.         Wychowanek Przedszkola ma prawo do:

1)      właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, 

2)      właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,

3)      swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,

4)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,

5)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,

6)      pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

3.         Wychowanek Przedszkola zawsze ma prawo do:

1)      akceptacji takim jakim jest,

2)      spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

3)      aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

4)      aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

5)      zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

6)      wypoczynku, jeśli jest zmęczony,

7)      jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony. 

4.         Wychowanek Przedszkola ma   obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1)      systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę swoich możliwości,

2)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

3)      odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

4)      dbania o własne dobro, ład i porządek w Przedszkolu.

§ 24

1.                Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę w sprawie skreślenia wychowanka z listy wychowanków w przypadku:

1)   braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,

2)   stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postepowania,

3)   uchylania rodziców od wnoszenia opłat, o których mowa w § 16, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty, w przypadku powstania zaległości w wysokości co najmniej trzykrotność opłat.

2.                Skreślenia z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej dokonuje dyrektor Przedszkola.

3.                Skreślenie z listy wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

4.                Zadania organu wyższego stopnia w stosunku do dyrektora Przedszkola w sprawach skreślenia wychowanka z listy wykonuje Podkarpacki Kurator Oświaty.  

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                                       § 25

 

1.  Ceremoniał Przedszkola jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się   w czasie uroczystości przedszkolnych o charakterze środowiskowym z użyciem symboli narodowych.

2.    Uroczystościami z użyciem symboli narodowych są:

1)   Święto Niepodległości,

2)   Święto Flagi,

3)   Zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem starszaków.

3.         Uroczystości przedszkolne, do których zastosowanie ma ceremoniał Przedszkola składają się z części oficjalnej oraz części artystycznej.

4.         Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.

 

§ 26

1.         Przedszkole używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.         Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3.         Przedszkole jest jednostka budżetową.

4.         Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego przedszkola oraz gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

 

 

 

 

 [1] Uchwała nr 4/2018; 30.11.2018 r.

[2] Uchwała nr 4/2018; 30.11.2018 r.

[3] Uchwała nr 4/2018; 30.11.2018 r.

[4] Uchwała nr 12/2019; 5.09.2019 r.

[5] Uchwała nr 12/2019; 5.09.2019 r.

[6] Uchwała nr 4/2018; 30.11.2018 r.

[7] Uchwała nr 3/2020; 30.03.2020 r.

[8] Uchwała nr 12/2019; 5.09.2019 r.

 

 

 

O nas

Miejskie Przedszkole Nr 11
ul. Kraszewskiego 1
37-500 Jarosław
dyrektor@mp11.jaroslaw.pl
sekretariat@mp11.jaroslaw.pl

 

Nowości

26 październik 2022
21 październik 2022