REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 W JAROSŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 W JAROSŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z poźn. zm.),

2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek z dnia 16 marca 2017 (Dz. U.2017.610).

3.    Uchwała Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław (Dz. U. Woj. Podkarp. z 2017 r. poz. 1516)

4.    Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2020/2021
 

 

 • 1 POSTANOWIENIA  OGÓLNE

Rekrutacja dzieci do  Miejskiego   Przedszkola  nr 11 w Jarosławiu odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie dokumentu zwanego dalej Wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.    „przedszkolu” należy przez to rozumieć: Miejskie Przedszkole nr 11
w Jarosławiu

2.    ,,przedszkole pierwszego wyboru” należy przez to rozumieć przedszkole, do którego rodzice (opiekunowie prawni) chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

 

 

 • 2 POSTANOWIENIA  REKRUTACYJNE

1.    System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.

2.    Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2020., w oparciu o kryteria ustalone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.

3.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu.

4.    W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych biorą udział dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.\

5.    dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego.

6.    Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7.    Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie art. 131 ust. 7  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 

 • 3 CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

1.    W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia w formie elektronicznej Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępnego na stronie internetowej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw/ . Wydrukowany i podpisany Wniosek o przyjęcie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do złożenia w terminie określonym w harmonogramie naboru.

2.    W czasie rekrutacji rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech przedszkoli, z czego do dwóch jako placówek drugiego i trzeciego wyboru.

3.    Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

4.    W wyjątkowych sytuacjach Rodzic może złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka tylko w wersji papierowej na druku pobranym  w przedszkolu, w takim przypadku dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru.

5.    Rodzice dziecka, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, pisemnie potwierdzają wolę o kontynuowaniu   nauki w dotychczasowym przedszkolu.    

6.    Dziecko, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, a jego rodzice na kolejny rok zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane pierwszy raz. Należy pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

7.    Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

8.    Wypełniony wniosek: podpisują rodzice /prawni opiekunowie / dziecka,

 • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
 • sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku, następuje w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • 4 WERYFIKACJA WNIOSKÓW

1.    Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu.

2.    Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 • sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym oraz wydanie rodzicowi potwierdzenia przyjęcia wniosku,
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3.    Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w oparciu o:

 • kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria ustawowe,
 • kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria samorządowe,
 • w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji.

4.    Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu, w którym dziecko zostało zakwalifikowane. Niezłożenie ww. oświadczenia w terminie określonym w harmonogramie naboru oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu.

 • 5 PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

1.    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,

2.    Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.

3.    W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4.    Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.

5.    Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Dane osobowe oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

2.    Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

3.    W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

 

Kalendarz

July 2020
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31