REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 W JAROSŁAWIU

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z poźn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek z dnia 16 marca 2017 (Dz. U.2017.610).
 3. Uchwała Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław (Dz. U. Woj. Podkarp. z 2017 r. poz. 1516)
 4. Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2020/2021

 

 • 1 POSTANOWIENIA  OGÓLNE

Rekrutacja dzieci do  Miejskiego   Przedszkola  nr 11 w Jarosławiu odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie dokumentu zwanego dalej Wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć: Miejskie Przedszkole nr 11
  w Jarosławiu
 2. ,,przedszkole pierwszego wyboru” należy przez to rozumieć przedszkole, do którego rodzice (opiekunowie prawni) chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

 

 

 • 2 POSTANOWIENIA  REKRUTACYJNE
 1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
 2. Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2020., w oparciu o kryteria ustalone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych biorą udział dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.\
 5. dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego.
 6. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 7. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie art. 131 ust. 7  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 

 • 3 CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
 1. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia w formie elektronicznej Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępnego na stronie internetowej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw/ . Wydrukowany i podpisany Wniosek o przyjęcie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do złożenia w terminie określonym w harmonogramie naboru.
 2. W czasie rekrutacji rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech przedszkoli, z czego do dwóch jako placówek drugiego i trzeciego wyboru.
 3. Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 4. W wyjątkowych sytuacjach Rodzic może złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka tylko w wersji papierowej na druku pobranym  w przedszkolu, w takim przypadku dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru.
 5. Rodzice dziecka, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, pisemnie potwierdzają wolę o kontynuowaniu   nauki w dotychczasowym przedszkolu.    
 6. Dziecko, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, a jego rodzice na kolejny rok zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane pierwszy raz. Należy pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.
 7. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 8. Wypełniony wniosek: podpisują rodzice /prawni opiekunowie / dziecka,
 • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
 • sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku, następuje w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • 4 WERYFIKACJA WNIOSKÓW
 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 • sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym oraz wydanie rodzicowi potwierdzenia przyjęcia wniosku,
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w oparciu o:
 • kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria ustawowe,
 • kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria samorządowe,
 • w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu, w którym dziecko zostało zakwalifikowane. Niezłożenie ww. oświadczenia w terminie określonym w harmonogramie naboru oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu.
 • 5 PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Dane osobowe oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

 

REGULAMIN

Dyżuru wakacyjnego organizowanego
w Miejskim Przedszkolu nr 11  w Jarosławiu

 
§1

Co rocznie w okresie przerwy wakacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław dyżur pełnią dwa przedszkola wyznaczone zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola.


§2

1. Dyrektorzy przedszkoli podają do wiadomości rodziców, ta tablicy ogłoszeń w ogólnie dostępnym miejscu, wykaz dyżurujących przedszkoli oraz zasady i sposób zgłaszania oraz terminy składania wniosków o przyjęcie dziecka do dyżurującego przedszkola
2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław.
3. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest w szczególności dla dzieci, których rodzice oboje pracują.
 
§3

1. Zgłoszenia na dyżur wakacyjny przyjmowane są od dnia 20 maja do 07 czerwca.
2.Zgłoszenie na dyżur wakacyjny przyjmuje przedszkole macierzyste.
 
§4

1. Liczba wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego jest zgodna z ilością miejsc zatwierdzonych na dany rok szkolny w arkuszu organizacyjnym dyżurującego przedszkola.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa liczba wychowanków w oddziale nie może przekraczać 16 dzieci

 
§5

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje:

a) zatrudnienie obojga rodziców potwierdzone zaświadczeniem o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego w czasie trwania dyżuru
b) rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności
c) pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin 
                                                       
§6

1.Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony i złożony „Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny”, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK do niniejszego ogłoszenia.
2. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem faktu uczęszczania dziecka do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.
3. Wniosek na dyżur wakacyjny zawiera m.in. poniższe informacje:
       a) imię i nazwisko dziecka
       b)datę urodzenia
       c) aktualny adres zamieszkania
       d) numer telefonu do szybkiego kontaktu
       e) konkretny termin pobytu dziecka w przedszkolu
       f) dodatkowe ważne informacje o dziecku mające wpływ na jego funkcjonowanie
           w placówce               
       g) upoważnienie dla osób odbierających dziecko z przedszkola  

4. Do wniosku rodzic/prawny opiekun  zobowiązany jest dołączyć stosowne zaświadczenie z zakładu pracy o niekorzystaniu z urlopu w okresie dyżuru wakacyjnego pełnionego przez przedszkole.
5. Obowiązek dostarczenia zaświadczenia, o którym mówi §5 pkt.1 nie dotyczy rodziców/opiekunów prawnych z orzeczoną niepełnosprawnością, jeśli do wniosku dołączą kopię orzeczenia.
6. Rodzice/ opiekun prawny pobiera taką ilość wniosków w ilu przedszkolach zamierza umieścić dziecko na dyżurze wakacyjnym.
7. Wypełniony wniosek wraz z kompletem zaświadczeń rodzice składają do dnia 07 czerwca bieżącego roku, w placówce macierzystej.

§7

1. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wnieść w terminie do 15 dnia każdego miesiąca w kasie przedszkola lub przelewem na podane konto bankowe, po uprzednim uzyskaniu informacji o wysokości naliczonej wpłaty.

2. Po upływie terminu będą naliczane odsetki.
3. Zwroty nadpłat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są po rozliczeniu gotówką w kasie przedszkola lub przelewem na podany numer konta do 30 września bieżącego roku.

 
§8

O nas

Miejskie Przedszkole Nr 11
ul. Kraszewskiego 1
37-500 Jarosław
dyrekcja(at)mp11.jaroslaw.pl
sekretariat(at)mp11.jaroslaw.pl