REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 W JAROSŁAWIU

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z poźn. zm.), .
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek (Dz.U. 2019 poz. 1737).
 3. Uchwała Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław (Dz. U. Woj. Podkarp. z 2017 r. poz. 1516)
 4. Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2021/2022

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

 • 1

Rekrutacja dzieci do  Miejskiego   Przedszkola  nr 11 w Jarosławiu odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie dokumentu zwanego dalej Wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć: Miejskie Przedszkole nr 11 w Jarosławiu
 2. ,,przedszkole pierwszego wyboru” należy przez to rozumieć przedszkole, do którego rodzice (opiekunowie prawni) chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

 

POSTANOWIENIA  REKRUTACYJNE

 

 • 2
 1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
 2. Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych Zarządzeniem Nr 9/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 19 stycznia 2021 r.,

 

 

w oparciu o kryteria ustalone w art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych biorą udział dzieci                w  wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
 1. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się          o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego.
 2. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 3. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie art. 131 ust. 7  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 

CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

 • 3
 1. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia w formie elektronicznej Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępnego na stronie internetowej https://naborpkandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw/default.aspx . Wydrukowany i podpisany Wniosek o przyjęcie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do złożenia w terminie określonym w harmonogramie naboru.
 2. W czasie rekrutacji rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech przedszkoli, z czego do dwóch jako placówek drugiego i trzeciego wyboru.
 3. Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 4. W wyjątkowych sytuacjach Rodzic może złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka tylko w wersji papierowej na druku pobranym  w przedszkolu, w takim przypadku dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru.
 5. Rodzice dziecka, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, pisemnie potwierdzają wolę o kontynuowaniu   nauki w dotychczasowym przedszkolu.    
 6. Dziecko, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, a jego rodzice na kolejny rok zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane pierwszy raz. Należy pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.
 7. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 8. Wypełniony wniosek: podpisują   rodzice /prawni opiekunowie  / dziecka,

- podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

- sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku, następuje w  przedszkolu pierwszego wyboru.

 

WERYFIKACJA WNIOSKÓW

 

 • 4
 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

- sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami   w systemie elektronicznym oraz wydanie rodzicowi potwierdzenia przyjęcia wniosku,

- ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

- ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów  przyjętych
i nieprzyjętych,

- sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w oparciu o:  
  1. kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria ustawowe,
  2. kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria samorządowe,
  3. w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu, w którym dziecko zostało zakwalifikowane. Niezłożenie ww. oświadczenia w terminie określonym w harmonogramie naboru oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

 • 5

Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 6
 1. Dane osobowe oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca  okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

 

 

 

 

 

 

Regulamin
 dotyczący zgłaszania dzieci na dyżur wakacyjny organizowany  
                                              w Miejskim Przedszkolu nr 11 w Jarosławiu                                     
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                          1

W związku z okresem trwającej pandemii dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 prowadzi przedszkole od 1 lipca do 15 sierpnia do którego uczęszczają wychowankowie w danym roku szkolnym.

                                                                                                                                                          2

 1. Dyrektor  przedszkola podaje do wiadomości rodziców, na stronie przedszkola oraz Facebooku zasady i  sposób zgłaszania oraz terminy składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław.
 3. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest w szczególności dla  dzieci, których oboje rodzice pracują.

                                                                                                                                                3
 1. Zgłoszenia na dyżur wakacyjny przyjmowane są od 17 czerwca do 22 czerwca na adres e-mail: sekretariat@mp11.jaroslaw.pl lub: dyrektor@mp11.jaroslaw.pl
 2. Zgłoszenie na dyżur wakacyjny składają rodzice/opiekunowie w Miejskim Przedszkolu nr 11 w
  Jarosławiu, drogą elektroniczną.

                                                                                                                                                  4
 1. Liczba wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego jest ograniczona ze względu na obowiązującą sytuację epidemiczną COVID 19
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w grupie może przebywać ograniczona liczba dzieci odpowiadająca wielkości sali.
                                                                                                                                                  5

O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje:

 1. zatrudnienie obojga rodziców potwierdzone zaświadczeniem o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego w czasie trwania dyżuru,
 2. orzeczenie o niepełnosprawności posiadane przez rodziców,
 3. pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin.                                                       

                                                                                                                                                          6

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony i złożony w formie elektronicznej „Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny", którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK  do niniejszego regulaminu.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydaje placówka macierzysta, drogą mailową na prośbę rodzica/opiekuna.                                
 3. Wniosek na dyżur wakacyjny zawiera m.in. poniższe informacje:                                            

  a) imię i nazwisko dziecka,                                                                                                  
  b) datę urodzenia,                                                                                                               
  c) aktualny adres zamieszkania,                                                                                           
  d) numer telefonu do szybkiego kontaktu,                                                                             
  e) konkretny termin pobytu dziecka w przedszkolu,                                                                
  f) dodatkowe ważne informacje o dziecku mające wpływ na jego funkcjonowanie w placówce,    
  g) upoważnienie dla osób odbierających dziecko z przedszkola.
 1. Do wniosku rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest dołączyć stosowne zaświadczenie z zakładu pracy o niekorzystaniu z urlopu w okresie dyżuru wakacyjnego pełnionego przez przedszkole.
 2. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna, dotyczące procedury bezpieczeństwa obowiązującej w Miejskim Przedszkolu nr 11 w Jarosławiu związane z sytuacją epidemiczną COVID 19
 3. Obowiązek dostarczenia zaświadczenia, o którym mówi § 5 pkt.1 nie dotyczy rodziców/opiekunów prawnych z orzeczoną niepełnosprawnością, jeśli do wniosku dołączą kopię orzeczenia.
 4. Wypełniony wniosek wraz z kompletem zaświadczeń rodzice składają elektronicznie na e-mail sekretariatu przedszkola do dnia 22 czerwca bieżącego roku, placówce macierzystej.                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                               7
 1. Opłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wnieść  w terminie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na podane konto bankowe, po uprzednim uzyskaniu informacji o wysokości naliczonej wpłaty. Informacje odnośnie wysokości opłaty za przedszkole będą podawane telefonicznie lub mailowo.
 2. Po upływie terminu będą naliczane odsetki.
                                                                                                                                              8
 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad i obowiązujących obecnie procedur bezpieczeństwa i postępowania w Miejskim Przedszkolu nr 11 w Jarosławiu związanej z sytuacją epidemiczną COVID 19 oraz zasad dotyczących przyprowadzania dzieci w czasie nie zakłócającym wydawania posiłków.
 2. W czasie dyżuru wakacyjnego ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciele lub osoby dyżurujące mają prawo prosić opiekunów odbierających  dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka.

                                                   

 
                                                                                                                 Zącznik  nr 1 do regulaminu
      
        ...........................................
            Pieczęć przedszkola          
                       
KARTA  ZAPISU  DZIECKA
DO MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA    NR  11 W JAROSŁAWIU
NA  DYŻUR  WAKACYJNY  LIPIEC/SIERPIEŃ*  2020r.

 

      I.  Informacje ogólne o dziecku:

      1.  Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………

 

 1. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………

 

 1. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………….........................

 

 1. Dziecko będzie uczęszczać do przedszkola w okresie: ………………………………………

 

 1. Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu:

 

           od godz. …………………. do godz. ……………………..

 

     II. Informacje o rodzicach/prawnych opiekunach dziecka

 1. Imiona i nazwisko/a: ………………………………………………………………………………………………

 

 1. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………….

 

 1. Numery telefonów kontaktowych: ………………………............................................

 

     III. Informacje o stanie zdrowia dziecka:

           ………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….

 

     IV. Inne uwagi rodzica/prawnego opiekuna:

           ……………………………………………………………………………………………………………....………………………………..

      V. Osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania mojego dziecka z przedszkola zapewniające mu pełne bezpieczeństwo:

           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Ja, niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że:.........................................................

                                                                               (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

zostałem/am zapoznany/a z zasadami przyprowadzania i odbierania dziecka obowiązującymi w Miejskim  Przedszkolu Nr 11 oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz poinformowania innych osób upoważnionych, wymienionych w pkt. V o tych zasadach Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa i postępowania w Miejskim Przedszkolu nr 11 w Jarosławiu w czasie działalności placówki  związanej z sytuacją epidemiczną COVID 19.

 

    VI.    Wszystkie podane w karcie zapisu informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

 

                                                                                                                                                                                                                                 ………………………………………………….

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

___________________________________________________________________________

  VII.   Decyzja dyrektora przedszkola  dyżurującego:

 

W dniu  ...………………………..  dziecko zostało przyjęte/nieprzyjęte* do przedszkola.

Uzasadnienie (wypełnia się tylko w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola – należy wpisać powód decyzji negatywnej).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Jarosław  dnia ……………………………                                                                                                                              

                                                                                             ...........................................

                                                                                       (pieczęć i podpis dyrektora przedszkola)

 

*niepotrzebne skreślić

Regulamin funkcjonowania jarosławskich przedszkoli i żłobków w czasie epidemii COVID – 19 opracowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta i dyrektorów jarosławskich przedszkoli  i żłobków

w oparciu o:

 

 • ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
 • ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz.410 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.);
 • wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (DZ. U. z 2019r.poz.59, oraz z 2020r. poz.322,374, 567)

 

 1. Do miejskich przedszkoli i żłobków może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W przypadku dzieci z alergią należy poinformować nauczyciela wychowawcę.
 2. W przypadku stwierdzenia u dzieci alergii, rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego od specjalisty stwierdzającego alergię powodującą takie objawy.
 3. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a w uzasadnionych przypadkach obowiązuje mierzenie temperatury.
 4. Mierzenie temperatury ciała dzieci będzie dokonywane również w wypadku zaobserwowania niepokojących objawów.
 5. Wszystkich wchodzących do budynku przedszkola obowiązuje, dezynfekcja rąk, a dzieci wchodzące do sal udają się do łazienki umyć ręce.
 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej przedszkola i żłobka, zachowując zasady:
 7. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 8. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 9. dystansu od pracowników przedszkoli i żłobków min. 1,5 m,
 10. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
  bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 11. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). Osoby te mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.
 12. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 13. Jeżeli pracownik zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, izoluje się w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z placówki (rekomendowany własny środek transportu).

Dziecko pozostaje w izolacji pod opieką wyznaczonej osoby, do momentu odebrania dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów.

 1. Termometry bezdotykowe dezynfekuje się po użyciu w danej grupie. W przypadku używania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 2. W sprawach administracyjnych (sekretariat, księgowość, intendent itp.) wskazany jest kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Druki związane z organizacją nowego roku szkolnego  są dostępne w wersji papierowej i elektronicznej na stronie placówki lub  w wersji papierowej przy wejściu do budynku. Wszelkie wpłaty rodzice dokonują przelewem na podane konto. Informacje na temat opłaty za posiłki i pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku będą podawane rodzicom indywidualnie.

 1. W placówce obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku dziecka lub na indywidualnej półce. Dzieci nie powinni wymieniać się przyborami i zabawkami między sobą.
 3. Wietrzenie sal oraz wspólnych korytarzy odbywa się, co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.
 4. Zajęcia edukacyjne poszczególnych grup są prowadzone w wyznaczonych salach. Mogą być również organizowane na świeżym powietrzu.
 5. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola, żłobka niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, przedmiotów.
 6. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej podlegają ograniczeniom w zakresie kontaktów z dziećmi oraz nauczycielami.
 7. Dyrektor placówki na czas epidemii ustala i upowszechnia:

- zasady korzystania ze stołówki,

- regulamin korzystania z zajęć dodatkowych w placówce,

- zasady korzystania z placów zabaw.

 1. Zasady, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obowiązują wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w miejskich przedszkolach i żłobkach.

 

 

O nas

Miejskie Przedszkole Nr 11
ul. Kraszewskiego 1
37-500 Jarosław
dyrektor@mp11.jaroslaw.pl
sekretariat@mp11.jaroslaw.pl

 

Nowości

26 październik 2022
21 październik 2022