Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

 

 1. Cel procedury

 

Przeżycie osób poszkodowanych po wypadkach zależy od jak najszybszego udzielenia pomocy medycznej i właściwej organizacji transportu do szpitala. Stosowanie tej pomocy wymagane jest w przypadku, gdy u poszkodowanego występują:

 

 • zaburzenia w oddychaniu (bezdech),
 • zatrzymanie krążenia,
 • krwotok,
 • wstrząs pourazowy.

 

Procedura ma na celu zapewnienie właściwej opieki dziecku poprzez udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola.

 

 1. Zakres procedury

 

Procedura dotyczy zasad i zakresu podejmowanych czynności w celu ratowania życia dziecka przed wezwaniem i pojawieniem się fachowej pomocy medycznej.

 

Pierwsza pomoc przedlekarska to pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola.

 

Pierwsza pomoc przedlekarska polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia ratunkowego i wykonaniu czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu w Polsce.

 

 1. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

 

Przy udzielaniu pierwszej pomocy ratownik, pomimo zdenerwowania, powinien wykazać się opanowaniem i zdrowym rozsądkiem, gdyż jest to podstawą skuteczności i sprawności jego działania. W miarę możliwości do udzielenia pierwszej pomocy wzywa się pracownika przedszkola przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

Pierwszą czynnością przed przystąpieniem do pomocy poszkodowanemu jest zabezpieczenie miejsca wypadku przed ewentualnymi dalszymi zagrożeniami, np. wyłączenie urządzeń, zasilania z sieci.

 

Następną czynnością jest dokonanie oceny stanu poszkodowanego, czy zachował on przytomność i jaki jest stan wydajności jego układów krążenia i oddychania. Prawidłowa ocena tego stanu jest podstawą do dalszych działań związanych z pierwszą pomocą. Takimi działaniami mogą być:

 

 • podjęcie sztucznego oddychania,
 • zewnętrzny masaż serca,
 • zatamowanie krwotoku,
 • ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,
 • zabezpieczenie poszkodowanego przed pogłębieniem wstrząsu,
 • wezwanie pogotowia ratunkowego.

 

Udzielenie pierwszej pomocy należy kontynuować do czasu przybycia fachowego personelu medycznego.

 

Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko i wyłącznie po konsultacji z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka lub lekarzem.

 

W sytuacji udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez nauczyciela prowadzącego w tym samym czasie zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze z grupą wychowanków przedszkola jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych dzieci.

 

W razie urazów (skaleczenia, otarcia, zasinienia) niewymagających udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i niepowodujących stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola nauczyciel, za zgodą rodzica, może dokonać niezbędnych czynności mających na celu pomoc dziecku.

 

O każdym przypadku wystąpienia urazu nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub nauczyciel, pod którego opieką dziecko się znajduje, powiadamia w dniu zdarzenia rodziców dziecka i dyrektora przedszkola.

 

Uraz nie stanowi wypadku.

Bezdech

 

W przypadku, kiedy pierwszy wystąpi zanik czynności oddychania, krążenie może trwać jeszcze przez krótki czas, ale jest ono wówczas mniej wydajne i dochodzi do jego zatrzymania. Brak czynności oddechowej zwany jest bezdechem. Może on wystąpić przy uszkodzeniach mózgu, górnych czynności oddechowych lub ich niedrożności. W większości przypadków przywrócenia dokonuje się, stosując proste czynności, pod warunkiem natychmiastowego ich podjęcia.

 

Bezdech u poszkodowanego rozpoznajemy przez:

 

 • brak ruchów oddechowych klatki piersiowej oraz
 • niemożność wyczucia na własnym policzku wydychanego przez poszkodowanego powietrza.

 

Wówczas przystępujemy do udrożnienia dróg oddechowych i sztucznego oddychania.

 

Niedrożność dróg oddechowych w przypadku blokowania ich przez język stosunkowo łatwo usuwa się poprzez odchylenie głowy poszkodowanego do tyłu. Czynność tę wykonujemy:

 

 • kładąc jedną rękę pod szyję poszkodowanego i jednocześnie układając drugą na jego czole,
 • następnie, zachowując ostrożność, odchylamy jego głowę maksymalnie do tyłu.

 

W przypadku, kiedy zachodzi podejrzenie uszkodzenia kręgosłupa, zatkane językiem drogi oddechowe udrażniamy poprzez uniesienie żuchwy lub wyciągnięcie języka. Żuchwę można unieść, wysuwając ją w kierunku pionowym u poszkodowanego leżącego na wznak, poprzez naciskanie do przodu oboma kciukami kątów żuchwy. Wysunięcie żuchwy można uzyskać również przez pociągnięcie za dolne zęby, tak by wysunęły się przed zęby górne. Jeżeli omówione metody nie powodują udrożnienia dróg oddechowych, należy dokonać tego poprzez wyciągnięcie języka. Po rozwarciu szczęki poszkodowanego należy uchwycić język w palce wskazujący i kciuk, a następnie wyciągnąć go na brodę.

 

Usuwanie ciał obcych

 

Ciało obce z ust i gardła usuwa się poprzez przewrócenie poszkodowanego na bok i otworzenie jego ust.

 

Sztuczne oddychanie

 

Upewniwszy się, że drogi oddechowe u poszkodowanego są drożne, można przystąpić do przywracania oddechu. Najskuteczniejszą i stosunkowo najprostszą metodą jest sztuczne oddychanie „usta–usta”. Stosowanie tej metody polega na tym, że ratujący wdmuchuje swoje powietrze wydechowe bezpośrednio do ust ratowanego. Po przechyleniu głowy poszkodowanego do tyłu i zatkaniu jego nosa ratujący powinien wykonać głęboki wdech i wdmuchiwać powietrze bezpośrednio do ust poszkodowanego. Unoszenie się ściany klatki piersiowej ratowanego świadczy o skuteczności sztucznego oddechu. Odjęcie ust od ratowanego umożliwia bierny wydech. Ratujący powinien upewnić się, że w czasie wydechu powietrze wydostaje się na zewnątrz, wówczas czynności ratujące życie są skuteczne.

 

Czynności wdmuchiwania powietrza do płuc wykonuje się z częstotliwością od 16 do 20 razy na minutę do czasu powrotu samoistnego wydolnego oddechu lub przejęcia poszkodowanego przez personel karetki reanimacyjnej. Wskazane jest stosowanie maski reanimacyjnej, umożliwiającej zatkanie nosa, co ułatwia prowadzenie sztucznego oddychania. Zapewnia ona również brak kontaktu ratownika z ustami poszkodowanego.

 

Równie skuteczne jest oddychanie „usta–nos”. Metodę tę stosuje się poprzez zatkanie ust poszkodowanego i wdmuchiwanie powietrza przez nos, co wymaga użycia większej siły niż przy metodzie „usta–usta”. Podczas wydechu usta ratowanego odsłania się.

 

Po odzyskaniu przez poszkodowanego własnego oddechu należy ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej.

 

Zatrzymanie czynności serca

 

Zatrzymanie czynności serca równoznaczne jest z zatrzymaniem krążenia krwi w ustroju poszkodowanego.

 

Objawy:

 

 • nagła utrata przytomności i po kilku sekundach bezdech,
 • brak tętna na dużych tętnicach w okolicy szyi i pachwin; należy zauważyć, że brak tętna w tętnicach promieniowych nie musi świadczyć o zatrzymaniu krążenia,
 • źrenice poszkodowanego przestają reagować na światło, a skóra przyjmuje blado-siną barwę.

 

Zatrzymanie krążenia krwi wymaga natychmiastowego przystąpienia do masażu zewnętrznego i równocześnie sztucznego oddychania. Upewniwszy się, że krążenie krwi rzeczywiście ustało, niezwłocznie przystępujemy do czynności ratujących życie.

 

Masaż serca

 

Masaż serca zewnętrzny polega na tym, że ratujący uciska rytmicznie mostek ratowanego w kierunku kręgosłupa, kiedy ten leży na plecach. Na skutek tych działań serce leżące pomiędzy mostkiem a kręgosłupem zostaje uciśnięte, co powoduje mechaniczne wyciśnięcie krwi z komór małego i dużego krążenia. Odjęcie nacisku na klatkę piersiową pozwala na powtórne odkształcenie się ściany klatki piersiowej, co pozwala komorom serca na napełnienie się krwią. Cały cykl powtarza się przy następnym ucisku mostka i jego zwolnieniu.

 

Skuteczny masaż jest wykonywany przy prędkości 80 uciśnięć na minutę. Przy wykonywaniu masażu poszkodowany powinien leżeć na plecach. Na mostek należy uciskać silnie, szybko, krótko, a nadgarstki powinny być ułożone jeden na drugim. Uciskać należy w miejscu środkowej linii ciała, tuż poniżej połowy długości mostka.

 

Sztuczne oddychanie

 

Aby zapewnić skuteczność masażu serca, należy połączyć go ze sztucznym oddychaniem. W przypadku akcji prowadzonej przez jednego ratującego musi on wykonać zarówno sztuczne oddychanie, jak i masaż serca, w następujący sposób:

 

 • po każdych 2 wdmuchnięciach wykonuje się 30 uciśnięć,
 • liczba sztucznych oddechów powinna wynosić 16–20 na minutę.

 

W przypadku, kiedy jest 2 ratowników, ratowanie jest łatwiejsze, gdyż wówczas jeden ratownik wykonuje sztuczne oddychanie, a drugi masaż zewnętrzny serca. Osoba prowadząca sztuczne oddychanie powinna wdmuchiwać powietrze 2 razy na 30 uciśnięć mostka. Wyczuwalne tętno w tętnicach szyjnych lub udowych, a także obwodowych świadczy o powrocie czynność serca. Badanie tętna na tętnicach szyjnych powinno być prowadzone dokładnie i w miarę krótko, tak by nie zakłócało swobodnego przepływu krwi do mózgu.

 

W przypadku, kiedy u poszkodowanego powrócą podstawowe funkcje życiowe, układamy go w pozycji bocznej ustalonej.

 

Krwotok

 

W przypadku wystąpienia krwotoku u poszkodowanego, tj. utraty dużej ilości krwi (tzn. około 1,5–2 litrów), wystąpią następujące objawy:

 

 • bladość powłok ciała,
 • przyspieszenie tętna,
 • spadek ciśnienia krwi,
 • ogólne osłabienie,
 • szum w uszach,
 • zimny pot,
 • „mroczki” przed oczyma,
 • niepokój,
 • utrata przytomności poprzedzająca zgon.

 

Tamowanie krwotoku

 

Zatamowanie krwotoku na miejscu wypadku jest czynnością ratującą życie. Zatamować krwotok można poprzez:

 

 • uniesienie kończyny,
 • ucisk ręczny w miejscu wypływu krwi,
 • założenie opatrunku uciskowego.

 

Uniesienie kończyny stosowane jest przy mniejszych krwotokach. Przy większych krwotokach stosujemy ucisk ręczny, jednak dobrze jest uciskać ranę, przykrywając ją gazą opatrunkową. Na krwawiącą ranę stosujemy opatrunek uciskowy. Opatrunek taki składa się z czystego opatrunku osłaniającego, który uciska się wałkiem ze zwiniętego bandaża, ligniny, waty itp. mocowanego opaską dociskającą. Zdarza się jednak, że mimo opatrunku rana krwawi nadal. W takim przypadku nie należy zdejmować opatrunku, lecz dołożyć waty, ligniny itp. i ucisnąć go silniej drugą opaską.

 

Wstrząs pourazowy

 

Objawy wstrząsu:

 

 • szybko słabnące, nawet niewyczuwalne tętno,
 • bladość i ochłodzenie skóry,
 • zimny pot na powierzchni ciała,
 • płytki, przyspieszony oddech,
 • niepokój poszkodowanego,
 • apatia i senność.

 

Łagodzenie objawów wstrząsu

 

Przy początkowych objawach wstrząsu poszkodowany raczej jest przytomny, ale objawy te mogą pogłębić się na skutek strachu, bólu czy zimna. Należy zatem starać się wyeliminować czynniki powodujące ten wstrząs, a w szczególności:

 

 • zapewnić poszkodowanemu spokój,
 • osłonić przed zimnem,
 • zapewnić poszkodowanemu prawidłowy oddech,
 • opanować krwotok,
 • założyć opatrunek lub unieruchomić złamanie,
 • ułożyć poszkodowanego na wznak z kończynami dolnymi uniesionymi ku górze,
 • uspokoić psychicznie,
 • ewentualnie podać do picia ciepłe płyny – jeśli poszkodowany jest przytomny,
 • szybko wezwać wykwalifikowaną pomoc medyczną.

Omdlenie

 

Udzielając pierwszej pomocy zemdlonemu, należy:

 

 • ułożyć chorego wygodnie z nogami uniesionymi do góry lub posadzić, pochylając go mocno do przodu, tak by głowa znajdowała się między kolanami,
 • rozpiąć choremu ubranie,
 • zapewnić dostęp świeżego powietrza.

 

Nieprzytomnemu nigdy nie wolno podawać żadnych środków doustnie. Jeśli chory sinieje, należy podnieść mu do góry dolną szczękę celem udrożnienia dróg oddechowych. Jeśli po kilku minutach chory nie odzyskuje przytomności – wezwać pogotowie ratunkowe.

 

 1. Postanowienia końcowe

 W przypadku podejrzenia choroby dziecka niewymagającej udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.) nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka i informuje ich o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola.

 Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1866),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Statut przedszkola,
 • Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r.

 

Cel procedury

 

Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle chorego, podczas jego pobytu w przedszkolu.

 

Zakres procedury

 

Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, określa sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych) w stosunku do chorych dzieci.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni):

 

 • przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów,
 • w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dzieci odbierają je z przedszkola w ustalonym przez procedurę trybie,
 • upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola,
 • podają prawidłowy i aktualny numer telefonu.

 

 1. Nauczyciele:

 

 • odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych,
 • stosują się do obowiązujących procedur,
 • informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczuciu dziecka,
 • powiadamiają telefonicznie rodziców o złym samopoczuciu dziecka,
 • dokumentują powiadomienie rodzica w Ewidencji wcześniejszych odbiorów dziecka z przedszkola,
 • prowadzą działania prozdrowotne.

 

 1. Dyrektor:

 

 • monitoruje wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym ochronę zdrowia dzieci,
 • podejmuje starania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla dzieci.

 

Sposób prezentacji procedur

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 

 1. Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zasady wchodzą w życie z dniem 01.12.2019 r.
 4. Wprowadza się zmiany w treści zasad z dniem ………

 

Opis procedury

 

 1. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.
 2. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu.
 3. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu, należy:

 

 • zobowiązać rodziców do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania,
 • wymagać od rodziców pisemnego upoważnienia do kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę lub podawania leków wziewnych dziecku choremu na astmę,
 • powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców,
 • na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby do podawania leku dziecku, z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania oraz dawki, a druga nadzoruje ww. czynności; obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku i nadzorowanie tej czynności, składając czytelne podpisy pod sporządzonym rejestrem.

 Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

 

 1. Cel procedury

 

Przeżycie osób poszkodowanych po wypadkach zależy od jak najszybszego udzielenia pomocy medycznej i właściwej organizacji transportu do szpitala. Stosowanie tej pomocy wymagane jest w przypadku, gdy u poszkodowanego występują:

 

 • zaburzenia w oddychaniu (bezdech),
 • zatrzymanie krążenia,
 • krwotok,
 • wstrząs pourazowy.

 

Procedura ma na celu zapewnienie właściwej opieki dziecku poprzez udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola.

 

 1. Zakres procedury

 

Procedura dotyczy zasad i zakresu podejmowanych czynności w celu ratowania życia dziecka przed wezwaniem i pojawieniem się fachowej pomocy medycznej.

 

Pierwsza pomoc przedlekarska to pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola.

 

Pierwsza pomoc przedlekarska polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia ratunkowego i wykonaniu czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu w Polsce.

 

 1. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

 

Przy udzielaniu pierwszej pomocy ratownik, pomimo zdenerwowania, powinien wykazać się opanowaniem i zdrowym rozsądkiem, gdyż jest to podstawą skuteczności i sprawności jego działania. W miarę możliwości do udzielenia pierwszej pomocy wzywa się pracownika przedszkola przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

Pierwszą czynnością przed przystąpieniem do pomocy poszkodowanemu jest zabezpieczenie miejsca wypadku przed ewentualnymi dalszymi zagrożeniami, np. wyłączenie urządzeń, zasilania z sieci.

 

Następną czynnością jest dokonanie oceny stanu poszkodowanego, czy zachował on przytomność i jaki jest stan wydajności jego układów krążenia i oddychania. Prawidłowa ocena tego stanu jest podstawą do dalszych działań związanych z pierwszą pomocą. Takimi działaniami mogą być:

 

 • podjęcie sztucznego oddychania,
 • zewnętrzny masaż serca,
 • zatamowanie krwotoku,
 • ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,
 • zabezpieczenie poszkodowanego przed pogłębieniem wstrząsu,
 • wezwanie pogotowia ratunkowego.

 

Udzielenie pierwszej pomocy należy kontynuować do czasu przybycia fachowego personelu medycznego.

 

Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko i wyłącznie po konsultacji z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka lub lekarzem.

 

W sytuacji udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez nauczyciela prowadzącego w tym samym czasie zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze z grupą wychowanków przedszkola jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych dzieci.

 

W razie urazów (skaleczenia, otarcia, zasinienia) niewymagających udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i niepowodujących stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola nauczyciel, za zgodą rodzica, może dokonać niezbędnych czynności mających na celu pomoc dziecku.

 

O każdym przypadku wystąpienia urazu nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub nauczyciel, pod którego opieką dziecko się znajduje, powiadamia w dniu zdarzenia rodziców dziecka i dyrektora przedszkola.

 

Uraz nie stanowi wypadku.

Bezdech

 

W przypadku, kiedy pierwszy wystąpi zanik czynności oddychania, krążenie może trwać jeszcze przez krótki czas, ale jest ono wówczas mniej wydajne i dochodzi do jego zatrzymania. Brak czynności oddechowej zwany jest bezdechem. Może on wystąpić przy uszkodzeniach mózgu, górnych czynności oddechowych lub ich niedrożności. W większości przypadków przywrócenia dokonuje się, stosując proste czynności, pod warunkiem natychmiastowego ich podjęcia.

 

Bezdech u poszkodowanego rozpoznajemy przez:

 

 • brak ruchów oddechowych klatki piersiowej oraz
 • niemożność wyczucia na własnym policzku wydychanego przez poszkodowanego powietrza.

 

Wówczas przystępujemy do udrożnienia dróg oddechowych i sztucznego oddychania.

 

Niedrożność dróg oddechowych w przypadku blokowania ich przez język stosunkowo łatwo usuwa się poprzez odchylenie głowy poszkodowanego do tyłu. Czynność tę wykonujemy:

 

 • kładąc jedną rękę pod szyję poszkodowanego i jednocześnie układając drugą na jego czole,
 • następnie, zachowując ostrożność, odchylamy jego głowę maksymalnie do tyłu.

 

W przypadku, kiedy zachodzi podejrzenie uszkodzenia kręgosłupa, zatkane językiem drogi oddechowe udrażniamy poprzez uniesienie żuchwy lub wyciągnięcie języka. Żuchwę można unieść, wysuwając ją w kierunku pionowym u poszkodowanego leżącego na wznak, poprzez naciskanie do przodu oboma kciukami kątów żuchwy. Wysunięcie żuchwy można uzyskać również przez pociągnięcie za dolne zęby, tak by wysunęły się przed zęby górne. Jeżeli omówione metody nie powodują udrożnienia dróg oddechowych, należy dokonać tego poprzez wyciągnięcie języka. Po rozwarciu szczęki poszkodowanego należy uchwycić język w palce wskazujący i kciuk, a następnie wyciągnąć go na brodę.

 

Usuwanie ciał obcych

 

Ciało obce z ust i gardła usuwa się poprzez przewrócenie poszkodowanego na bok i otworzenie jego ust.

 

Sztuczne oddychanie

 

Upewniwszy się, że drogi oddechowe u poszkodowanego są drożne, można przystąpić do przywracania oddechu. Najskuteczniejszą i stosunkowo najprostszą metodą jest sztuczne oddychanie „usta–usta”. Stosowanie tej metody polega na tym, że ratujący wdmuchuje swoje powietrze wydechowe bezpośrednio do ust ratowanego. Po przechyleniu głowy poszkodowanego do tyłu i zatkaniu jego nosa ratujący powinien wykonać głęboki wdech i wdmuchiwać powietrze bezpośrednio do ust poszkodowanego. Unoszenie się ściany klatki piersiowej ratowanego świadczy o skuteczności sztucznego oddechu. Odjęcie ust od ratowanego umożliwia bierny wydech. Ratujący powinien upewnić się, że w czasie wydechu powietrze wydostaje się na zewnątrz, wówczas czynności ratujące życie są skuteczne.

 

Czynności wdmuchiwania powietrza do płuc wykonuje się z częstotliwością od 16 do 20 razy na minutę do czasu powrotu samoistnego wydolnego oddechu lub przejęcia poszkodowanego przez personel karetki reanimacyjnej. Wskazane jest stosowanie maski reanimacyjnej, umożliwiającej zatkanie nosa, co ułatwia prowadzenie sztucznego oddychania. Zapewnia ona również brak kontaktu ratownika z ustami poszkodowanego.

 

Równie skuteczne jest oddychanie „usta–nos”. Metodę tę stosuje się poprzez zatkanie ust poszkodowanego i wdmuchiwanie powietrza przez nos, co wymaga użycia większej siły niż przy metodzie „usta–usta”. Podczas wydechu usta ratowanego odsłania się.

 

Po odzyskaniu przez poszkodowanego własnego oddechu należy ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej.

 

Zatrzymanie czynności serca

 

Zatrzymanie czynności serca równoznaczne jest z zatrzymaniem krążenia krwi w ustroju poszkodowanego.

 

Objawy:

 

 • nagła utrata przytomności i po kilku sekundach bezdech,
 • brak tętna na dużych tętnicach w okolicy szyi i pachwin; należy zauważyć, że brak tętna w tętnicach promieniowych nie musi świadczyć o zatrzymaniu krążenia,
 • źrenice poszkodowanego przestają reagować na światło, a skóra przyjmuje blado-siną barwę.

 

Zatrzymanie krążenia krwi wymaga natychmiastowego przystąpienia do masażu zewnętrznego i równocześnie sztucznego oddychania. Upewniwszy się, że krążenie krwi rzeczywiście ustało, niezwłocznie przystępujemy do czynności ratujących życie.

 

Masaż serca

 

Masaż serca zewnętrzny polega na tym, że ratujący uciska rytmicznie mostek ratowanego w kierunku kręgosłupa, kiedy ten leży na plecach. Na skutek tych działań serce leżące pomiędzy mostkiem a kręgosłupem zostaje uciśnięte, co powoduje mechaniczne wyciśnięcie krwi z komór małego i dużego krążenia. Odjęcie nacisku na klatkę piersiową pozwala na powtórne odkształcenie się ściany klatki piersiowej, co pozwala komorom serca na napełnienie się krwią. Cały cykl powtarza się przy następnym ucisku mostka i jego zwolnieniu.

 

Skuteczny masaż jest wykonywany przy prędkości 80 uciśnięć na minutę. Przy wykonywaniu masażu poszkodowany powinien leżeć na plecach. Na mostek należy uciskać silnie, szybko, krótko, a nadgarstki powinny być ułożone jeden na drugim. Uciskać należy w miejscu środkowej linii ciała, tuż poniżej połowy długości mostka.

 

Sztuczne oddychanie

 

Aby zapewnić skuteczność masażu serca, należy połączyć go ze sztucznym oddychaniem. W przypadku akcji prowadzonej przez jednego ratującego musi on wykonać zarówno sztuczne oddychanie, jak i masaż serca, w następujący sposób:

 

 • po każdych 2 wdmuchnięciach wykonuje się 30 uciśnięć,
 • liczba sztucznych oddechów powinna wynosić 16–20 na minutę.

 

W przypadku, kiedy jest 2 ratowników, ratowanie jest łatwiejsze, gdyż wówczas jeden ratownik wykonuje sztuczne oddychanie, a drugi masaż zewnętrzny serca. Osoba prowadząca sztuczne oddychanie powinna wdmuchiwać powietrze 2 razy na 30 uciśnięć mostka. Wyczuwalne tętno w tętnicach szyjnych lub udowych, a także obwodowych świadczy o powrocie czynność serca. Badanie tętna na tętnicach szyjnych powinno być prowadzone dokładnie i w miarę krótko, tak by nie zakłócało swobodnego przepływu krwi do mózgu.

 

W przypadku, kiedy u poszkodowanego powrócą podstawowe funkcje życiowe, układamy go w pozycji bocznej ustalonej.

 

Krwotok

 

W przypadku wystąpienia krwotoku u poszkodowanego, tj. utraty dużej ilości krwi (tzn. około 1,5–2 litrów), wystąpią następujące objawy:

 

 • bladość powłok ciała,
 • przyspieszenie tętna,
 • spadek ciśnienia krwi,
 • ogólne osłabienie,
 • szum w uszach,
 • zimny pot,
 • „mroczki” przed oczyma,
 • niepokój,
 • utrata przytomności poprzedzająca zgon.

 

Tamowanie krwotoku

 

Zatamowanie krwotoku na miejscu wypadku jest czynnością ratującą życie. Zatamować krwotok można poprzez:

 

 • uniesienie kończyny,
 • ucisk ręczny w miejscu wypływu krwi,
 • założenie opatrunku uciskowego.

 

Uniesienie kończyny stosowane jest przy mniejszych krwotokach. Przy większych krwotokach stosujemy ucisk ręczny, jednak dobrze jest uciskać ranę, przykrywając ją gazą opatrunkową. Na krwawiącą ranę stosujemy opatrunek uciskowy. Opatrunek taki składa się z czystego opatrunku osłaniającego, który uciska się wałkiem ze zwiniętego bandaża, ligniny, waty itp. mocowanego opaską dociskającą. Zdarza się jednak, że mimo opatrunku rana krwawi nadal. W takim przypadku nie należy zdejmować opatrunku, lecz dołożyć waty, ligniny itp. i ucisnąć go silniej drugą opaską.

 

Wstrząs pourazowy

 

Objawy wstrząsu:

 

 • szybko słabnące, nawet niewyczuwalne tętno,
 • bladość i ochłodzenie skóry,
 • zimny pot na powierzchni ciała,
 • płytki, przyspieszony oddech,
 • niepokój poszkodowanego,
 • apatia i senność.

 

Łagodzenie objawów wstrząsu

 

Przy początkowych objawach wstrząsu poszkodowany raczej jest przytomny, ale objawy te mogą pogłębić się na skutek strachu, bólu czy zimna. Należy zatem starać się wyeliminować czynniki powodujące ten wstrząs, a w szczególności:

 

 • zapewnić poszkodowanemu spokój,
 • osłonić przed zimnem,
 • zapewnić poszkodowanemu prawidłowy oddech,
 • opanować krwotok,
 • założyć opatrunek lub unieruchomić złamanie,
 • ułożyć poszkodowanego na wznak z kończynami dolnymi uniesionymi ku górze,
 • uspokoić psychicznie,
 • ewentualnie podać do picia ciepłe płyny – jeśli poszkodowany jest przytomny,
 • szybko wezwać wykwalifikowaną pomoc medyczną.

Omdlenie

 

Udzielając pierwszej pomocy zemdlonemu, należy:

 

 • ułożyć chorego wygodnie z nogami uniesionymi do góry lub posadzić, pochylając go mocno do przodu, tak by głowa znajdowała się między kolanami,
 • rozpiąć choremu ubranie,
 • zapewnić dostęp świeżego powietrza.

 

Nieprzytomnemu nigdy nie wolno podawać żadnych środków doustnie. Jeśli chory sinieje, należy podnieść mu do góry dolną szczękę celem udrożnienia dróg oddechowych. Jeśli po kilku minutach chory nie odzyskuje przytomności – wezwać pogotowie ratunkowe.

 

 1. Postanowienia końcowe

 W przypadku podejrzenia choroby dziecka niewymagającej udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.) nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka i informuje ich o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260).

 

Cel procedury

 

Określenie szczegółowych obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

Zakres procedury

 

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wyjścia z rodzicami z domu do przedszkola do momentu odebrania dziecka z przedszkola, czyli przekazania go w ręce rodziców.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi, co oznacza, że muszą wprowadzić dziecko do sali zabaw. Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola bezpośrednio od nauczyciela.
 2. Nauczyciel: bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.
 3. Personel przedszkola: ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

 

Sposób prezentacji procedur

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zasady wchodzą w życie z dniem 01.12.2019 roku
 4. Wprowadza się zmiany w treści zasad z dniem ………

 

Opis procedury

 

 1. Przyprowadzanie dzieci

 

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z przedszkola odpowiadają rodzice.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że są zobowiązani wprowadzić je do sali.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 4. Rodzice, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.
 5. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola, oraz przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.
 6. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
 7. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
 8. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
 9. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 8.00 lub w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.

 

 1. Odbieranie dzieci

 

 1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
 2. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców (załącznik do Umowy zawartej z rodzicami o świadczenie usług).
 3. W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej.
 4. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
 5. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 6. Gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie.
 7. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej.
 8. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica zgłaszaną telefonicznie.
 9. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim, poza upoważnionym przez rodziców rodzeństwem, zgodnie z art. 43 Ustawy Prawo o ruchu drogowym – zezwala on dzieciom do lat siedmiu korzystać z drogi pod opieką osoby, która ma co najmniej dziesięć lat.
 10. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców.
 11. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.
 12. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 13. Życzenie jednego z rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
 14. Obowiązkiem nauczycieli lub osoby pełniącej dyżur w szatni jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.
 15. Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi.
 16. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko są zobowiązane do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.
 17. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki lub osoby pełniącej dyżur w szatni okazać go.
 18. Rodzice po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.
 19. W przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.
 20. Rodzice są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.
 21. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice i nauczyciel.
 22. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.
 23. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci.

 

 • Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki

 

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola do godziny 16.30, w przypadku, który został zgłoszony w deklaracji do godziny 17.00.
 2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji i uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.
 3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.
 4. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez pół godziny. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o:

 

 • powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym,
 • odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).

 

 1. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej. Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podejmuje policja.

 

 1. Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 

 1. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.
 2. Nauczyciel powiadamia dyrektora, który wydaje jej dyspozycje mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica znajdującego się pod wpływem alkoholu.
 3. Jeśli rodzice odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy nieobecność rodziców się przedłuża (tj. po godzinach otwarcia przedszkola), dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych krokach.
 4. Po rozeznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka (sprawdzeniu, czy rodzice przebywają w domu) dyrektor może:

 

 • podjąć decyzję, że wychowawca ma odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice, to dziecko pozostaje pod opieką rodziców),
 • gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z policją podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w danej sytuacji (np. zabraniu dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli do tzw. placówki interwencyjnej).

 

 1. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.
 2. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeśli zachodzi taka konieczność, powiadomić o tym policję (specjalistę ds. nieletnich) w celu dalszego zbadania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie zawiadomić sąd rodzinny.
 3. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach.
 4. W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej i wydział rodzinny sądu rejonowego.

 

 1. Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji

 

 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótni rodziców, wyrywaniu sobie dziecka itp., nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Organizacja opieki

 1. Od 11 maja jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 3. W grupie może przebywać ograniczona liczba dzieci odpowiadająca wielkości sali.

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna*.

 1. W sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 2. Należy wietrzyć sale, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 3. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
 4. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 5. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi – nauczycielem oraz przydzieloną do grupy pomocą nauczyciela.
 6. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 7. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 8. Po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, osoby opiekujące się dzieckiem będą dokonywały pomiar temperatury
  (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych).
 9. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
  w odrębnym pomieszczeniu – sali logopedycznej lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów,
  w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 10. Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu na terenie „boiska”, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.
 11. Sprzęt przynoszony na boisko powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany,
 12. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola (np. spacer do parku).

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego ręce odnosząc się do zamieszczonej informacji o obowiązku obligatoryjnego dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.

 

 1. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

 

 1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz odpowiedzialni za dopilnowanie, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, po wejściu do sali, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza oraz za każdym razem po skorzystaniu z toalety.

 

 1. Wprowadza się dodatkowy monitoring codziennych prac porządkowych, przez indywidualne osoby odpowiedzialne za wykonanie czynności ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

 

 1. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

 1. Pracownicy opiekujący się dziećmi, w tym nauczyciel, pomoc nauczyciela i pozostali pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice a w razie konieczności np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji dostępny do użytku fartuch z długim rękawem.

 

 1. Zalecono wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje.

 

 1. Prowadzona jest codzienna kompleksowa dezynfekcja toalet – dwa razy dziennie oraz bieżąca dostosowana do potrzeb, zapewniająca bieżącą dezynfekcje – po każdym dziecku korzystającym z toalety.

 

Organizacja żywienia

 1. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.

 

 1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni
  i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia
  i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

 1. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych – jadalni. Obowiązuje zmianowe wydawanie posiłków, dla każdej grupy dzieci. Po każdej grupie wymagane jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

 

 1. Od dostawców cateringu wymaga się pojemników i sztućców jednorazowych.

Rodzice/Opiekunowie

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 

 1. Przyprowadzając dziecko do przedszkola dla bezpieczeństwa i profilaktyki koniecznie stosuj następujące zasady:

Wejście do przedszkola od ulicy Sienkiewicza (parking)

 • Do przedszkola wchodź w maseczce.
 • Po wejściu do placówki wykonaj dezynfekcje rąk.
 • Nałóż rękawiczki – środek ochrony osobistej.
 • Zgłoś telefonicznie swoje przybycie.
 • Czekaj z dzieckiem na parterze, w korytarzu głównym.
 • Przekaż dziecko pracownikowi przedszkola, zachowując bezpieczny dystans 2 m.

 

 1. Przychodząc po dziecko wykonaj kolejne kroki jak podczas przyprowadzenia dziecka,
 • Do przedszkola wchodź w maseczce.
 • Po wejściu do placówki wykonaj dezynfekcje rąk.
 • Nałóż rękawiczki – środek ochrony osobistej.
 • Zgłoś telefonicznie swoje przybycie: 16 624 89 87

 

 1. Poczekaj w korytarzu głównym na parterze, do momentu przyprowadzenia dziecka przez wyznaczonego pracownika.
 2. Ponieważ w jednej szatni mogą znajdować się maksymalnie trzy osoby. Jeżeli znajdują się tam inne osoby poczekaj, w korytarzu głównym.
 3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, tj. korytarza przy wejściu głównym, z zachowaniem zasady -1 rodzic z dzieckiem na 15 m2.
 4. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 5. Przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola mogą wyłącznie osoby poniżej 60 roku życia/ zaleca się odciążenie dziadków z tego obowiązku.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 7. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, jest zobowiązany do:
 • przekazania istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, najlepiej dyrektorowi telefonicznie 660 745 551.

Sprawy związane z sekretariatem prosimy załatwiać telefonicznie:

16 624 89 87 lub mailowo na adres: sekretariat@mp11.jaroslaw.pl

 • zaopatrzenia swojego dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w INDYWIDUALNĄ OSŁONĘ NOSA I UST podczas drogi do i z przedszkola.
 1. Przyprowadź do przedszkola tylko DZIECKO ZDROWE – BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH, katar, kaszel, wymioty itp. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

 1. NIE POSYŁAJ DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, JEŻELI W DOMU PRZEBYWA KTOŚ NA KWARANTANNIE LUB W IZOLACJI. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 

 1. Przed przyjściem do przedszkola porozmawiaj z dzieckiem o powrocie w czasie wymagającym zrozumienia znaczenia przestrzegania konkretnych zasad.

 

 1. Pomóż dziecku odnaleźć się w nowej rzeczywistości nie przekazując mu lęku.

Wyjaśnij dziecku, żeby NIE ZABIERAŁO DO PRZEDSZKOLA NIEPOTRZEBNYCH PRZEDMIOTÓW CZY ZABAWEK.

 1. Regularnie przypominaj dziecku o PODSTAWOWYCH ZASADACH HIGIENY. Podkreśl, że powinno
 • unikać: dotykania oczu, nosa, ust,
 • często dokładnie myć ręce wodą i mydłem,
 • nie podawać ręki na powitanie.
 1. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób ZASŁANIANIA TWARZY PODCZAS KICHANIA CZY KASŁANIA
 1. Ponieważ DZIECKO UCZY SIĘ PRZEZ OBSERWACJĘ DOBREGO PRZYKŁADU, duże znaczenie dla funkcjonowania dziecka mają zasady stosowane przez rodziców.

Pracownicy

 1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą
  z mydłem.
 2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są
  2 metry).
 4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka,
 8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) należy czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 9. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników placówki

 1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych – sala logopedyczna.
 3. Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
 4. Pracownicy/obsługa placówki powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 10. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających, w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 11. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Załączniki:

- Oświadczenie o konieczności objęcia dziecka opieką przedszkolną

- Oświadczenie rodzica dziecka uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 11

Instrukcje:

- mycia rąk

- dezynfekcji rąk

- prawidłowego zdejmowania maseczki

- prawidłowego zdejmowania rękawiczek

 

 

Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, UCZĘSZCZAJĄCEGO DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 W JAROSŁAWIU

Załącznik nr 2 - Odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki


Grafika

Grafika 2

Zasady ogólne

 1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 2. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
 3. W miarę możliwości w placówce ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz.
 4. Osoby przychodzące z zewnątrz korzystają z dzwonka, a wyznaczony pracownik decyduje o możliwości wejścia na teren placówki lub (w przypadku drobnej sprawy np. przekazanie dokumentu) załatwieniu sprawy w holu głównym.
 5. Osoby przychodzące z zewnątrz powinny zachować wszelkie środki ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe), a otwierająca drzwi osoba powinna to sprawdzić.
 6. Przy wejściu do holu głównego budynku oraz przy wejściu od tyłu do placówki (od ul. Sienkiewicza) umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe (nie zaleca się dezynfekcji rąk dziecitym płynem).
 7. Za uzupełnianie płynu odpowiedzialny jest wyznaczony pracownik.
 8. W przedszkolu wyznaczone jest pomieszczenie – sala logopedyczna (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 9. W sekretariacie i na tablicy ogłoszeń  przy wejściu do budynku umieszczone są numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 10. W korytarzu, przy wejściu umieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 11. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
 12. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
  a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 13. W miarę możliwości unika się rotacji nauczycieli podczas zajęć z dziećmi.
 14. W miarę możliwości nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.
 15. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy mają do dyspozycji indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 16. Zapewnia się taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych dzieci.
 17. Należy zachowywać odpowiedni dystans społeczny, przy uwzględnieniu potrzeb dziecka.
 18. Dyrektor przedszkola ściśle współpracuje z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
 19. Dyrektor przedszkola mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u dziecka lub pracownika niezwłocznie zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 20. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik przedszkola został skierowany do szpitala
  z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor przedszkola w porozumieniu z właściwym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu placówki na jeden dzień, w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

 

Organizacja zajęć rewalidacji indywidualnej i wczesnego wspomagania

 1. Dziecko przychodzące na zajęcia do przedszkola, przyprowadzone przez rodzica jest odbierane przez  nauczyciela przy wejściu do budynku od strony ul. Sienkiewicza.
 2. Dziecko po wejściu do przedszkola udaje się z nauczycielem do toalety, w celu umycia rąk.
 3. Rodzic lub upoważniona osoba przychodząca po dziecko czeka przy drzwiach wejściowych

w budynku, zachowując bezpieczną odległość od innych.

 1. Każdy nauczyciel prowadzi zajęcia w wyznaczonej stałej sali.
 2. Z sali, w której odbywają się zajęcia zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 3. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są sprzęty lub przybory, po użyciu dokładnie czyści się je lub dezynfekuje ( nauczyciel informuje pracowników obsługi o użyciu ww.).
 4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do i z placówki niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Sale wietrzy się co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Najczęściej dotykane powierzchnie, takie jak poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów są dezynfekowane przez pracownika obsługi  przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć przez dziecko.
 7. Rodzice dzieci otrzymują drogą e-mailową oraz na stronę internetową i facebook informacje

o obowiązującej  procedurze  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola.

 

Obowiązki rodziców

 

 1. Rodzice, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, muszą przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 2. Rodzice są zobowiązani zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
 3. Rodzice zobligowani są do przyprowadzenia do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
 4. Rodzice nie mogą posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 5. Rodzice są zobligowani do wyjaśnienia i zadbania o to, by dziecko nie zabierało do przedszkola żadnych przedmiotów czy zabawek.
 6. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, zwłaszcza o tym, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 7. Rodzice zwracają uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 8. W przypadku otrzymania informacji z przedszkola o zauważeniu u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, rodzic zobowiązany jest niezwłocznie zabrać dziecko z placówki. Do tego czasu dziecko zostaje przeprowadzone i przebywa pod opieką nauczyciela lub pomocy nauczyciela w sali logopedycznej.
 9. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka zakażenia koronawirusem rodzice dziecka zobowiązani są do poinformowania o tym dyrektora przedszkola, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 10. Rodzice dziecka, po przebytej przez niego chorobie, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych uczniów.

 

Obowiązki nauczyciela

 

 1. Uzyskać zgodę rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 1. Wyjaśnić dziecku, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu
  i dlaczego zostały wprowadzone.
 2. Dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dziecka.
 3. Nie organizować wyjść poza teren placówki.
 4. Usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 5. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory lub sprzęt rehabilitacyjny, należy poinformować o tym pracownika obsługi, celem przeprowadzenia dezynfekcji.
 6. Wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominać i dawać przykład.
 8. Zwracać uwagę, aby dziecko myło ręce, szczególnie po skorzystaniu z toalety.
 9. Używać osłony ust i nosa oraz informować dzieci o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
 10. Stosować środki ochrony osobistej oraz myć i dezynfekować ręce, w tym szczególnie:
 11. przed i po kontakcie z dzieckiem,
 12. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
 13. po usunięciu środków ochrony osobistej.
 14. Nie nosić w przedszkolu, na rękach poniżej łokcia biżuterii ( pierścionków, zegarków, bransoletek).
 15. Wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.
 16. W czasie zajęć nie korzystać z telefonu.
 17. Informować dzieci, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych
  o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny.
 18. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w sali logopedycznej, niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola oraz poinformować, o tym dyrektora placówki.

 

 Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID - 19

 

 1. W szkole zostało wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (tzw. „pomieszczenie izolacyjne”), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (sala logopedyczna) wyposażone w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, fartuch ochronny) i płyn dezynfekujący.
 2. Po zauważeniu symptomów choroby u dziecka np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie nauczyciel niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej do izolacji sali, dezynfekuje ręce, ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, fartuch) pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki. Pozostaje z nim, zachowując bezpieczną odległość, do momentu odebrania dziecka przez rodziców.
 3. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji dyrektora przedszkola.
 4. Dyrektor przedszkola zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jarosławiu oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia na terenie przedszkola zachorowania na COVID-19.
 5. Dyrektor przedszkola o zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych dzieci, którzy brali w tym dniu udział w zajęciach w sali, w której przebywało dziecko z symptomami choroby.
 6. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko są jak najszybciej dezynfekowane.
 7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem odsuwa się go od pracy i umieszcza w „pomieszczeniu izolacyjnym” (sala logopedyczna).
 8. Dyrektor przedszkola lub inny pracownik powiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jarosławiu i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Dyrektor przedszkola lub referentka przedszkola sporządza listę osób przebywających, w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 11. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

O nas

Miejskie Przedszkole Nr 11
ul. Kraszewskiego 1
37-500 Jarosław
dyrekcja(at)mp11.jaroslaw.pl
sekretariat(at)mp11.jaroslaw.pl